Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2021 Projekty

Projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”. Szczegóły na plakacie oraz w siedzibie GOK.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i integracja 18 osób zamieszkujących obszar gminy Książki, poprzez realizację działań rozwijających i wspierających aktywność społeczną w terminie od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Aktywizacja i integracja osób objętych projektem.
  2. Organizacja działań m.in. warsztatów umiejętności społecznych mających na celu zwiększenie poziomu samodzielności i wiary w siebie uczestników projektu.
  3. Zagospodarowanie czasu wolnego osób uczestniczących w projekcie poprzez zajęcia animacyjno-kulturalne i rozwijające kreatywność.
  4. Poprawa kondycji fizycznej uczestników poprzez udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
  5. Poprawa kondycji psychicznej poprzez udział w spotkaniach z psychologiem lub pedagogiem.
  6. Udział beneficjentów w wydarzeniach kulturalnych.
  7. Zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia powyższych działań.
  8. Organizacja imprezy plenerowej integrującej uczestników projektu z innymi mieszkańcami.

Planowane efekty

Dzięki realizacji projektu zwiększy się aktywność społeczna i integracja osób zamieszkujących obszar Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym Gminę Książki, a w szczególności tereny objęte lokalnym programem rewitalizacji.

Wartość projektu: 53 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000 zł

Pliki

Galerie zdjęć

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (16.09.21)

Wyjazd do wioski tematycznej (21.09.21)

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (24.09.21)

Warsztaty rozwoju osobistego (27.09.21)

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (29.09.21)

Wyjazd do wioski tematycznej (05.10.21)

Wyjazd do wioski tematycznej (06.10.21)

Zajęcia sportowe (07.10.21)

Warsztaty rękodzieła (08.10.21)

Warsztaty rozwoju osobistego (11.10.21)

Warsztaty kulinarne (13.10.21)

Warsztaty rozwoju osobistego (14.10.21)

Spotkanie z psychologiem (15.10.21)

Wyjazd do kina (20.10.21)

Zajęcia sportowe (21.10.21)

Zajęcia sportowe (28.10.21)

Wyjazd do wioski górniczej (02.11.21)

Zajęcia sportowe (04.11.21)

Zajęcia sportowe (05.11.21)

Warsztaty kulinarne (10.11.21)

Zajęcia sportowe (12.11.21)

Zawody sportowe (15.11.21)

Warsztaty rękodzieła (19.11.21)

Wyjazd do teatru (21.11.21)

Wyjazd do geotermii (22.11.21)

Wyjazd do kina (26.11.21)

Wyjazd do opery (27.11.21)

Otwarte warsztaty kulinarne i podsumowanie projektu (29.11.21)