Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

87-222 Książki, ul. Szkolna 4

Archiwum 2022 Konkursy

Regulamin konkursu na Najpiękniejszy Wianek Świętojański

25.06.2022 roku o godz.16.00.

Otwarcie Lata – ”Świętojanki to nasza tradycja ” Impreza nad jeziorem Łopatowskim w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Łopatkach.

REGULAMIN KONKURSU „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”

1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”, zwanego dalej Konkursem, jest Sołectwo Szczuplinki i Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie.

2. Konkurs przeprowadzony będzie 25.06.2022 r. w Centrum Aktywnego Wypoczynku nad jeziorem w Łopatkach w czasie imprezy „Świętojanki to nasza tradycja”.

3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej”. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników. Popularyzowanie wiedzy o tradycjach związanych z Nocą Świętojańską.

4. Konkurs ma charakter otwarty i może w niej wziąć udział każdy uczestnik w wyżej wymienionej imprezie.

5. Technika wykonania prac będzie pokazana podczas warsztatów. Wianek powinien być wykonany z ekologicznych materiałów m.in. polnych i ogrodowych kwiatów oraz zawierać świecę, dzięki której wyeksponowane zostaną jego walory estetyczne podczas puszczania na wodę po zmroku.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie tego faktu organizatorom imprezy do godz. 16.00. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.W konkursie wezmą udział tylko wianki wykonane na warsztacie wyplatania wianków Świętojańskich podczas imprezy Otwarcie Lata-„Świętojanki to nasza tradycja „.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy

Otwarcie Lata – „Świętojanki to nasza tradycja” dnia 25.06.22 r.

8. Wykonane prace będzie oceniać Komisja powołana przez Organizatora w dniu imprezy 25.06.22 r.

9. Komisja przyzna nagrody za najładniejsze wianki wykonane podczas warsztatów . Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Kryteria oceny wianków to: dobór różnorodnych gatunków ziół i kwiatów; stosowna wielkość wianka; tradycyjna technika wykonania -wyplatanie;

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 25.06.22 r. około godz. 19.00 podczas imprezy po czym wianki zostaną puszczone na wodę.

11. W konkursie przewidziano następujące nagrody: I, II i III miejsce oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

12. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie z siedzibą w: Szczuplinki , 87-222 Książki. Dane będą przetwarzane zgodnie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wraz z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania i wniesienie sprzeciwu.

13.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszamy !